soi cầu lật liên tục XSMB hôm nay

Thống kê lô tô ngày hôm nay

* Bấm vào số trong danh sách lô tô để xem thống kê Cầu XSMB cụ thể.

* Cặp số màu cam chỉ cặp lô tô đã về, cặp số màu xanh chỉ vị trí thống kê.

* Lô tô sẽ hiển thị trong danh sách kết quả xổ số ở dưới đây, bạn cũng có thể click chuột vào danh sách này để tự thành lập cho lựa chọn của mình.

Đầu 0
000 lần
010 lần
020 lần
030 lần
040 lần
050 lần
060 lần
070 lần
080 lần
090 lần
Đầu 1
100 lần
110 lần
120 lần
130 lần
140 lần
150 lần
160 lần
170 lần
180 lần
190 lần
Đầu 2
200 lần
210 lần
220 lần
230 lần
240 lần
250 lần
260 lần
270 lần
280 lần
290 lần
Đầu 3
300 lần
310 lần
320 lần
330 lần
340 lần
350 lần
360 lần
370 lần
380 lần
390 lần
Đầu 4
400 lần
410 lần
420 lần
430 lần
440 lần
450 lần
460 lần
470 lần
480 lần
490 lần
Đầu 5
500 lần
510 lần
520 lần
530 lần
540 lần
550 lần
560 lần
570 lần
580 lần
590 lần
Đầu 6
600 lần
610 lần
620 lần
630 lần
640 lần
650 lần
660 lần
670 lần
680 lần
690 lần
Đầu 7
700 lần
710 lần
720 lần
730 lần
740 lần
750 lần
760 lần
770 lần
780 lần
790 lần
Đầu 8
800 lần
810 lần
820 lần
830 lần
840 lần
850 lần
860 lần
870 lần
880 lần
890 lần
Đầu 9
900 lần
910 lần
920 lần
930 lần
940 lần
950 lần
960 lần
970 lần
980 lần
990 lần
Loading ...
ĐB
5 0 0 9 8
G.1
3 0 0 2 0
G.2
2 0 0 3 9
7 6 2 2 3
G.3
6 8 4 2 2
4 3 3 9 9
8 6 6 6 1
4 3 9 7 1
9 9 2 4 6
5 8 6 4 6
G.4
5 9 3 1
8 2 6 8
4 1 8 4
1 8 4 2
G.5
0 2 6 6
0 1 1 3
0 8 2 8
2 3 1 5
2 4 2 5
3 5 7 5
G.6
2 5 5
1 3 9
1 5 2
G.7
6 2
8 2
4 2
3 1
ĐB
5 2 3 7 1
G.1
2 1 9 4 4
G.2
4 5 7 8 2
1 2 5 0 8
G.3
6 5 9 3 5
6 3 6 2 5
3 8 5 7 7
8 6 2 9 6
1 9 8 6 4
4 7 7 8 7
G.4
1 6 6 7
2 6 8 6
0 8 2 9
5 0 7 7
G.5
9 4 0 3
9 7 5 3
8 6 9 8
5 8 5 5
5 1 7 4
7 8 9 7
G.6
4 6 3
1 8 6
6 8 4
G.7
9 2
9 6
0 2
0 7
ĐB
4 0 8 9 1
G.1
0 5 3 3 9
G.2
2 0 9 2 1
3 7 8 2 4
G.3
1 5 1 8 8
3 2 3 9 0
3 7 9 9 6
7 6 9 8 4
7 7 3 3 0
1 9 7 6 7
G.4
4 3 3 1
8 1 6 3
3 1 0 3
4 6 0 8
G.5
2 1 8 0
9 3 7 7
9 3 1 5
0 4 6 0
3 1 3 3
1 7 1 4
G.6
8 8 7
1 6 4
3 5 4
G.7
3 6
1 2
7 6
7 8
ĐB
8 2 3 8 0
G.1
3 0 9 7 1
G.2
0 1 3 5 6
8 5 9 4 2
G.3
1 6 1 8 0
0 6 3 9 6
6 1 4 5 6
9 5 9 7 3
0 5 6 9 9
7 2 1 1 4
G.4
8 3 5 2
8 5 5 6
2 3 9 5
5 1 4 3
G.5
4 6 5 2
5 3 0 5
3 0 0 9
0 6 9 4
5 5 7 3
6 2 3 4
G.6
5 0 8
2 5 9
5 3 5
G.7
0 3
9 8
2 5
1 9
ĐB
7 7 1 9 6
G.1
1 1 9 8 5
G.2
4 6 8 3 5
6 3 1 1 6
G.3
7 2 9 0 8
8 0 5 7 5
2 0 4 5 5
0 8 5 9 9
2 6 8 7 5
0 4 1 4 8
G.4
2 6 6 3
9 4 4 4
7 0 1 7
7 4 8 3
G.5
3 4 6 9
5 5 3 9
9 2 9 7
1 0 6 3
5 8 0 2
7 4 1 1
G.6
4 0 0
6 4 5
7 9 6
G.7
9 2
2 2
1 9
6 0
ĐB
4 6 7 2 4
G.1
8 6 0 3 8
G.2
3 5 7 4 4
0 9 1 9 6
G.3
7 4 2 7 8
0 8 9 0 1
7 3 4 7 5
1 6 0 3 8
1 5 4 4 7
2 2 4 4 3
G.4
4 3 3 5
5 7 3 2
9 4 2 4
2 4 4 8
G.5
5 7 7 2
4 5 6 6
6 6 0 2
3 2 0 3
1 1 9 7
7 9 6 6
G.6
1 8 5
0 4 0
5 9 9
G.7
2 9
8 4
3 4
3 0
ĐB
2 3 1 6 6
G.1
9 9 8 1 0
G.2
5 8 3 7 9
5 1 3 1 0
G.3
9 9 7 0 3
5 2 9 2 0
7 2 7 9 3
5 7 2 7 4
7 6 5 6 6
0 6 7 9 6
G.4
4 3 6 3
0 1 0 0
3 7 2 7
1 4 7 0
G.5
5 8 1 0
1 6 4 6
9 1 3 1
9 5 2 3
2 8 7 7
9 4 8 8
G.6
9 3 3
6 4 9
2 4 6
G.7
1 3
7 1
9 7
1 4
ĐB
4 7 1 8 8
G.1
1 2 8 7 5
G.2
3 5 7 3 2
0 7 3 8 2
G.3
3 8 2 0 4
0 7 8 4 6
2 8 7 9 0
8 3 6 3 3
6 8 9 5 2
1 0 5 3 7
G.4
3 2 5 6
5 3 5 3
3 4 0 2
1 1 0 6
G.5
5 0 9 9
0 0 9 6
3 8 3 6
4 9 6 3
0 2 8 1
9 7 8 4
G.6
3 8 8
9 3 6
4 3 1
G.7
9 3
1 1
6 8
1 8
ĐB
2 3 0 3 6
G.1
5 9 1 5 6
G.2
3 1 1 0 2
2 7 6 6 8
G.3
7 6 9 7 1
8 7 4 1 7
6 1 4 5 0
3 4 1 7 2
5 5 3 9 9
4 7 5 8 2
G.4
2 3 8 1
2 9 2 2
5 3 0 0
1 6 8 1
G.5
4 9 1 8
4 6 8 0
7 1 4 2
2 4 3 7
9 2 5 2
9 1 3 8
G.6
8 6 2
9 2 2
1 7 8
G.7
4 5
5 5
8 1
7 3
ĐB
4 7 1 3 3
G.1
6 9 0 7 7
G.2
1 7 2 4 6
4 2 7 8 9
G.3
7 9 8 4 3
8 4 9 7 9
2 8 4 3 3
0 3 5 3 2
2 5 8 2 9
4 8 8 8 7
G.4
3 4 8 2
5 9 3 9
7 8 9 0
9 3 7 6
G.5
5 4 1 8
7 5 3 2
1 3 3 9
9 4 3 7
2 2 2 7
4 7 4 6
G.6
6 2 3
3 0 1
3 9 0
G.7
6 9
4 2
1 1
0 1
ĐB
3 2 8 7 2
G.1
9 5 0 6 7
G.2
8 0 3 0 3
8 2 2 9 3
G.3
8 0 3 8 8
3 7 5 7 3
2 4 2 2 9
6 8 9 1 1
5 2 2 0 3
7 7 2 2 1
G.4
0 6 1 2
8 2 0 7
1 6 4 4
1 7 4 4
G.5
5 9 2 5
3 3 4 4
9 0 7 5
3 0 4 2
2 4 8 0
3 3 6 8
G.6
1 5 6
9 0 3
0 3 0
G.7
6 4
0 8
8 3
0 2
ĐB
0 5 7 7 9
G.1
3 5 1 4 6
G.2
9 3 0 5 3
3 0 4 6 5
G.3
2 2 1 3 0
4 3 7 4 9
2 1 9 3 8
2 0 2 6 7
0 6 2 3 5
0 1 5 4 8
G.4
3 7 4 8
1 3 3 6
5 7 8 6
0 2 0 2
G.5
3 7 4 7
0 7 7 0
4 7 4 2
3 8 4 4
5 9 4 7
2 3 4 6
G.6
4 1 8
0 4 4
9 9 7
G.7
9 0
9 9
1 0
1 9
ĐB
3 7 7 8 2
G.1
4 8 9 2 4
G.2
2 6 5 0 8
4 4 6 3 1
G.3
6 8 9 0 9
7 7 8 8 5
6 0 1 2 0
4 6 8 4 2
8 0 9 1 4
1 0 8 2 7
G.4
8 1 7 6
6 2 7 2
9 0 5 6
3 6 1 9
G.5
8 1 9 5
5 7 2 0
3 7 1 1
7 2 6 2
0 3 1 0
5 4 3 9
G.6
2 1 5
5 1 4
5 6 0
G.7
9 6
8 7
9 4
6 6
ĐB
7 0 9 5 7
G.1
2 6 3 1 6
G.2
7 3 3 3 6
8 1 3 4 8
G.3
4 4 9 0 9
5 5 6 1 6
0 8 3 9 6
9 2 7 5 2
3 3 0 1 6
1 4 0 3 2
G.4
4 1 9 3
6 1 3 5
6 2 0 4
3 2 1 1
G.5
2 0 0 2
4 6 7 7
1 6 7 0
5 5 6 1
7 2 2 3
4 2 8 7
G.6
7 5 4
0 8 2
3 8 7
G.7
0 5
8 0
2 3
0 3
Go to top